tvb.com

 
 
 
tvb.com
 
鄭文雅 Olivia Cheng

姓名: 鄭文雅
英文名: Olivia Cheng
參賽編號: 18號
身高: 5' 5 1/2"
體重: 105磅
嗜好: 音樂、針織及民族舞蹈
職業: 仍在求學
志向: 時裝設計師

獲得獎項: 冠軍、《最上鏡小姐》


 

公司資料 | 服務條款 | 人才招聘 | 常見問題 | 數碼新紀元 | 網上商店 | 廣告查詢

Copyright 2019 TVB.COM LIMITED
A Member of TVB Group | Corporate Info